Dao cắt

Dao cắt dùng trong máy gặt đập liên hợp KUBOTA

Đầu dao cắt dùng trong máy gặt đập liên hợp KuBoTa

Lưỡi cắt dùng trong máy máy Kubota